„Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w terminie od 01.10.2022 do 31.12.2022”

2022                                  Ostrów Mazowiecka, dn. 18.07.2022r.

Zaproszenie do składania ofert
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,
zwany dalej Zamawiającym,
zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania:

„Przygotowanie i wydawanie jednodaniowych posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w terminie od 01.10.2022 do 31.12.2022”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1) treściwa zupa, o gramaturze co najmniej 450 mililitrów, z mięsną lub białkową wkładką, o gramaturze co najmniej 100g, oraz pieczywem o gramaturze co najmniej 50g.

lub

2) danie składające się z mięsa lub ryby lub podrobów, o gramaturze co najmniej 100g, ziemniaków, kaszy lub ryżu, o gramaturze co najmniej 200g, sosu lub zasmażki oraz surówki, o gramaturze co najmniej 120g.

 • Szczegółowe zasady kierowania osób uprawnionych do korzystania z posiłków określone zostaną w umowie.

urządzenia wielofunkcyjne itp., zlewy, baterie zlewowe, meble kuchenne, drobny sprzęt kuchenny i naczynia oraz wyposażenie sali jadalnej w stoły i odpowiednią ilość krzeseł do możliwości jednoczesnego korzystania przez 20 osób. Koszty wyposażenia nie mogą być pokryte z dotacji na realizację niniejszego zadania. Sprzęt stanowi własność Wykonawcy.

a) wyposażenia (stanu technicznego i sanitarnego pomieszczeń i urządzeń),

b) personelu (kwalifikacje i niezbędne badania lekarskie),

c) cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów (przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów),

d) w zakresie jakości usług (w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych).

Nabywca:

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

NIP: 759- 162-50-88

Odbiorca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Warchalskiego 3

07-300 Ostrów Mazowiecka

Uwaga!

Ze względu na specyfikę zamówienia ilość posiłków wskazana w niniejszym zaproszeniu jest uśredniona, przyjęta w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację posiłków w ilościach podanych w zapytaniu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia/ zmniejszenia) ilości posiłków. Zamawiający zapłaci za faktycznie  zrealizowane posiłki.

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,  którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji przedmiotu zamówienia.

Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 3 lata- to w tym okresie wykonywał następujące usługi, o których mowa w zaproszeniu do składania ofert, poprzez: przygotowanie i wydanie co najmniej 1000 posiłków a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata- to w tym okresie. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku konieczne jest przedstawienie złożenie oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert,

 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

– dysponuje/ będzie dysponował odpowiednim personelem wyznaczonym do realizacji usług posiadającym bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, higieny żywienia a także aktualne orzeczenia do celów sanitarno- epidemiologicznych, tj. co najmniej  2 osobami, w tym co najmniej  to kucharz/ kucharka z przygotowaniem i/lub doświadczeniem niezbędnym do wykonywania usług w zakresie niniejszego zamówienia. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku niezbędne jest przedstawienie oświadczenia, zgodnego z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert – wykaz osób.

oraz

 • dysponuje/ będzie dysponował niezbędnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia wyposażeniem. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku niezbędne jest przedstawienie oświadczenia, zgodnego z  załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym, że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.

4. W przypadku zmiany przepisów prawa, określających wymagania w zakresie przygotowania zawodowego osób wykonujących usługi, wymaganego przy świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić świadczenie tych usług przez kadrę spełniającą zmienione wymogi.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania oferty:

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym, w jednym egzemplarzu, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta;

3. Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całego zamówienia wyrażoną w PLN oraz cenę brutto 1 posiłku dla 1 osoby. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

4.  Oferty można przesyłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka (z dopiskiem „Kuchnia Miejska”) w terminie do 26.07.2022 r. do godz. 16.00. Ofertę można dostarczyć również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl lub osobiście.

 1. Dokumenty, które będą wymagane przez zamawiającego, od Oferenta:
 1. Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków określonych w pkt II.
 2. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia w kontekście przedmiotu zamówienia.

3. Kryteria oceny ofert:

1) najniższa cena – 80%. Kryterium cena oceniane będzie na podstawie ilorazu najniższej ceny brutto  1 posiłku dla 1 osoby  spośród przedstawionych oraz ceny przedstawionej przez danego Oferenta i pomnożonego przez 80.

2) doświadczenie – 20%. Kryterium doświadczenie oceniane na podstawie ilości przygotowanych i wydanych posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, obliczone według wzoru:

          Dn

D = ———— x 20 pkt

           Db

gdzie:

D – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy,

Dn – największa ilość przygotowanych i wydanych posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, spośród ofert nieodrzuconych,

Db – ilość przygotowanych i wydanych posiłków w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wskazana w ofercie badanej (ocenianej),

20 pkt – waga kryterium.

4.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

Pani: Lidia Runo, adres e-mail: l.runo@mopsostrowmaz.pl

5. Informacje dotyczące zawierania umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający wyśle do wybranego wykonawcy umowę w sprawie zamówienia.

…………………………………….

(Dyrektor)

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.

2. Wzór oświadczenia.

Zamawiający dokona wyboru oferty Oferenta, w oparciu o analizę wszystkich kryteriów oceny ofert.

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

  Dodaj komentarz