2023

DOFINANSOWANIE W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej  przystąpił do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 roku, realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Program realizowany jest od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Realizację Programu w całości pokrywają środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANIE – 134 496,57 zł. zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –134 496,57 zł.