Zarządzenie Nr   3/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia “Regulaminu naboru i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 647 z późn. zm.), § 6 ust. 4 i 5, § 9 ust. 5 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej wprowadzonego Uchwałą Nr XII/134/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, umowy nr 39/AOON/2024 z dnia 14.02.2024r., Pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr OP-K.0052.124.2023 z dnia 14 listopada 2023r.  w sprawie udzielenia  Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej pełnomocnictwa Pani Agnieszce Gwardiak- Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do reprezentowania Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie czynności związanych z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej „Programem”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin naboru i uczestnictwa w Programie „Regulamin naboru i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej  przystąpił po raz kolejny do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 roku.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

Program realizowany będzie od 01 marca do 31 grudnia 2024 r.

Realizację Programu w całości pokrywają środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA –  1 052 645,10 zł.

DOFINANSOWANIE  – 1 052 645,10 zł.