OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07‑300 Ostrów Mazowiecka

1. Stanowisko pracy:       

         INSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ

2. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i innymi przepisami,
 2. prowadzenie rejestrów świadczeń,
 3. terminowe załatwianie spraw,
 4. sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach,
 5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprawozdawczości,
 6. współdziałanie z organizacjami społecznymi,
 7. współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie dożywiania dzieci,
 8. wydawanie zaświadczeń klientom Ośrodka o udzielonych formach pomocy,
 9. opracowywanie decyzji w sprawach o umieszczenie w placówkach opiekuńczych pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 10. opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
 11. sporządzanie list wypłat ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej,
 12. obsługa informatycznego programu dotyczącego ewidencji i obsługi klientów pomocy społecznej,
 13. realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
 14. obsługa Karty Dużej Rodziny oraz Programu „Ostrowska Karta Rodzinka”.

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:    

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z państw Unii Europejskiej bądź też innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe;
 6. co najmniej trzyletni staż pracy;
 7. znajomość ustaw: o pomocy społecznej, Kodeks postępowania administracyjnego;
 8. biegła znajomość systemu TOP-TEAM „TT-Pomoc”;
 9. biegła znajomość Centralnej Aplikacji Statystycznej.

4.  Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych;
 2. znajomość programów Office;
 3. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 4. umiejętność pracy w zespole;

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce świadczenia pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07‑300 Ostrów Mazowiecka.
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
 3. pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 m-cy.
 4. praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny, własnoręcznie podpisany;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
 4. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie z obecnego miejsca pracy,
 5. oświadczenia kandydata o:
  1. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  1. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  1. stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków;
 6. w przypadku ubiegania się o zatrudnienie osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów

         Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach pracy Ośrodka lub pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – INSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ” w terminie do dnia   23 lutego 2024 r. 

W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu dokumentów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona w BIP-ie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (mopsostrowmaz.pl w zakładce nabory na wolne stanowiska pracy) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

                                                                                  Pomocy Społecznej

                                                                                  Agnieszka Gwardiak

Ostrów Mazowiecka, dn. 09.02.2024 r.

  Dodaj komentarz