Akcja Integracja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że od dnia 1 października 2019r. przystępuje do realizacji projektu konkursowego RPMA.09.01.00-14– c090/19 „AKCJA INTEGRACJA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, w mieście Ostrów Mazowiecka.

Projekt szczególnie kierowany jest do:

 • osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną o ile co najmniej 1 z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki na osobą niepełnosprawną;
 • osoby niesamodzielne;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
 • osoby korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;
 • osoby mieszkające w otoczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne I obejmuje:

 • warsztaty doradztwa zawodowego
 • warsztaty kompetencji społecznych
 • indywidualne doradztwo zawodowe
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie
 • płatny staż zawodowy.
 • Pomoc finansowa

Koordynator projektu: Marta Żach.

Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, tel. 29 745 32 41.

Projekt realizowany w Partnerstwie z: Fundacja ,,Just EDU Consulting” ul. Sosnowa 25, 18-300 Zambrów,

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej osobiście lub telefonicznie (29 745 32 41).

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 r. – 30.09.2022 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.

LIDER PROJEKTU: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej: Biuro projektu: ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
tel. (29) 745 32 41, e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl

PARTNER PROJEKTU: Fundacja „Just EDU Consulting” ul. Sosnowa 25, 18-300 Zambrów,
tel. 694-601-499, fax: (29) 145-24-45, e-mail: justynab2@o2.pl

Projekt „Akcja Integracja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego