Dodatki energetyczne

Od 1 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) – wprowadziła dla tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej pomoc w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego ubiegać się może osoba, która spełnia łącznie 3 warunki:

  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
  • zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
  2. kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (oryginał do wglądu).

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

  1. na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
  2. na rachunek bankowy przedsiębiorstwa energetycznego, z którym osoba wnioskująca ma zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży.
  3. w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.