Domy pomocy społecznej, noclegownie i schroniska dla osób bezdomnych

Dom pomocy społecznej jest całodobową placówką społeczną dla osób wymagających opieki z powodu wieku choroby lub niepełnosprawności, zapewniającą i świadczącą usługi bytowe i opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie i obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki , niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych , jednakże umieszczenie w domu pomocy społecznej z uwagi na ostatnią formę wsparcia oferowaną przez instytucję pomocy społecznej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich możliwości opieki w środowisku.

Osobę znajdująca się w wyżej opisanej sytuacji bytowej na jej wniosek kieruję się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu , zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej.

Zarówno decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej jak i również decyzja ustalająca odpłatność wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby  w dniu jej skierowania do domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej nie jest pobytem bezpłatnym. Zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

(jednakże zarówno małżonek, zstępni przed wstępnymi jak i gmina  nie maja obowiązku wnoszenia opłaty , jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność)

Wysokość w odpłatności reguluje ustawa o pomocy społecznej w następujący sposób:

  • w pierwszej kolejności mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku małoletnich ich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu
  • w drugiej kolejności małżonek , zstępni przed wstępnymi, jeżeli oczywiście sytuacja rodziny na to pozwala i dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego.
  • jako ostatnia opłatę ponosi gmina  z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby zobowiązane w pierwszej i drugiej kolejności.

Podstawą prawną do przyznawania świadczeń z pomocy społecznej  jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r (Dz. U.z 2019 r, poz.1507 z póżn. zm.)

Od decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu który wydała decyzję

W trakcie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej zawsze brane są pod uwagę uprawnienia , zasoby i możliwości strony oraz ograniczone możliwości finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.