Fundusz alimentacyjny

Komu przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

  • przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
  • przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
  • przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł.
  • Jeżeli w/w kryterium zostanie przekroczone, świadczenie z FA przysługuje w kwocie pomniejszonej o wysokość przekroczenia, jednak jeżeli do wypłaty pozostałaby kwota niższa niż 100 zł – świadczenie z FA nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

  • nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej oraz w sytuacji, kiedy zawarła związek małżeński.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Osoba uprawniona do alimentów, bądź opiekun prawny osoby uprawnionej do alimentów, chcący ubiegać się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego musi uprzednio zgłosić się do kancelarii komornika sądowego w celu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania  egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego. Komornik stwierdzi, iż egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA  nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji musi zostać potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez komornika sądowego. Osoba uprawniona do alimentów, bądź opiekun prawny osoby uprawnionej do alimentów mogą uzyskać takie zaświadczenie od komornika sądowego prowadzącego postepowanie egzekucyjne lub wystąpić (składając wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego) o uzyskanie przedmiotowego zaświadczenia przez organ właściwy wierzyciela tj.: Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka reprezentowanego w tej sprawie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w przypadku osób zamieszkujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka).

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Aby nabyć prawo do świadczenia z FA osoba uprawniona nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub w związku z osobą zobowiązaną do alimentacji nie wywiązującą się z tego obowiązku. Rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Dochód uprawniający do świadczeń

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

W przypadku wniosków składanych od 01.07.2023 r. na okres świadczeniowy 2023/2024 świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 1209 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209 zł., o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalone prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 01 października 2023 r. do 30 września 2024 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2022 r.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się kwot otrzymanych świadczeń z tego funduszu.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy lub po tym roku, ustalając jego dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego. 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na aktualny okres świadczeniowy 2023/2024 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca 2023 roku.

Nowy okres świadczeniowy 2023/2024 rozpoczyna się od dnia 1 października 2023 roku i będzie trwał do 30 września 2024 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2023 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2023 roku do dnia 30 września 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2023 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na okres świadczeniowy 2023/2024 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2023 roku do dnia 31 października 2024 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2023 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na okres świadczeniowy 2023/2024 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2023 roku do dnia 30 listopada 2023 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2024 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na okres świadczeniowy 2020/2021 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego 2024 roku.