Dodatek osłonowy 2024

Dodatek Osłonowy 2024. Jak Skorzystać z Programu – Informacje i Procedury

Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej. Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany). Wniosek złożony w formie elektronicznej musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Uwaga:
Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r.  Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych. Informację o opublikowaniu wniosku zamieścimy niezwłocznie.

Dodatek osłonowy 2024

Komu przysługuje dodatek osłonowy w 2024 r.?

  1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

UWAGA! Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

tel: 29 745 32 41

Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym