MOPS CHANGE

MOPS CHANGE to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Cel szczegółowy: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Realizuje go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej,

Projekt ma na celu poprawę jakości obsługi klientów MOPS poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych. Pracownicy socjalni pracują w wyspecjalizowanych zespołach zadaniowych.

Zespół pierwszego kontaktu przyjmuje zgłoszenia osób i kieruje ich do właściwego pracownika po przeprowadzeniu wstępnej analizy sytuacji.

Zespół ds. pracy socjalnej zajmuje się realizacją pracy socjalnej, w tym prowadzi procedurę Niebieskiej Karty oraz zajmuje się ochroną dzieci i rodzin.

Zespół ds. usług prowadzi działania na rzecz m.in. osób potrzebujących usług opiekuńczych, całodobowej opieki lub osób bezdomnych.

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją odpowiedzialny jest za pomoc pieniężną i rzeczową dla klientów MOPS.

W ramach projektu zatrudnionych zostało dwóch pracowników socjalnych. Wszyscy pracownicy socjalni uczestniczą w regularnej superwizji pracowników socjalnych indywidualnej i grupowej.

Dodatkowo MOPS został doposażony w zestawy komputerowe, meble, sprzęt biurowy. Zakupiony został monitor informacyjny oraz środki ochrony osobistej dla pracowników.

Wykonana została również strona internetowa MOPS.

Wartość projektu to 420 674,37 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 354 544,35zł a ze środków dotacji celowej 66 130,02zł.

Termin realizacji: 01.09.2019 – 28.02.2021.