O ośrodku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej jest jednostką budżetową miasta Ostrowi Mazowieckiej, powołany Uchwałą Nr X/56/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 kwietnia 1990 roku.

Ośrodek działa w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 859 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 889 z póżniejszymi zmianami) oraz
 • ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami).

Bezpośredni nadzór nad działanością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta.

Obszarem działalności Ośrodka jest teren miasta Ostrów Mazowiecka.

W  Ośrodku działają: Poradnia Społeczna, sekcja pomocy społecznej, sekcja Świadczeń Rodzinnych, sekcja realizacji świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz wolontariat.

Zadania ośrodka:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 2. Praca socjalna.
 3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 5. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 7. Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego.
 7. Realizowanie projektów.

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielniania i integracji ze środowiskiem.