Obiady / Posiłek w szkole i w domu

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest realizowany we wszystkich województwach.

W ramach programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia w formie posiłku. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150%. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej tj.:

  • w przypadku osoby samotnej dochód nie może przekraczać kwoty 1051,50zł
  • w przypadku rodzin dochód nie może przekraczać kwoty 792,00zł/ osobę.

Pomoc w formie posiłku realizowana jest:

  1. dla dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez MOPS i wydawane w przedszkolach i szkolnych stołówkach
  2. dla dorosłych – posiłki przygotowywane i wydawane przez Caritas diecezji Łomżyńskiej w Miejskiej Kuchni przy ul. 3 Maja 57.

Przyznanie pomocy w formie jednego posiłku dziennie następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.

W celu uzyskania pomocy prosimy zgłaszać się do pracowników socjalnych MOPS.