PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022r. FINANSOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2022r. FINANSOWANY W RAMACH FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej  przystąpił do Resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022r. realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu Solidarnościowego. Od 01 marca 2022r.  będzie świadczył usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania uczestnika Programu.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI: 97 200ZŁ

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO WYNOSI: 97 200 ZŁ

Głównym celem Programu jest czasowe odciążenie od codziennych obowiązków opiekuńczych członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym prawidłową realizację usług opieki wytchnieniowej zgodnie z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny/opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności samodzielny wybór osoby świadczącej usługi opieki wytchnieniowej.

Ze środków Programu nie może być finansowana opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby zamieszkujące z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny należy uznać rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

W ramach pobytu dziennego, rocznie na jednego uczestnika programu przypada limit 240 godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu.

Realizacja Programu od 01 marca 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Efekty Programu:

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022r. zapewni wsparcie członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych w ich codziennych obowiązkach. Pozwoli im wygospodarować czas niezbędny na odpoczynek i regenerację, wizytę u lekarza czy załatwienie spraw urzędowych. Usługi opieki wytchnieniowej pozwolą zapewnić czasową opiekę osobom niepełnosprawnym w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą w stanie, z różnych powodów (np. z powodu choroby) wykonywać swoich obowiązków.