Pomoc pieniężna

Zasady przyznawania zasiłków z pomocy społecznej

Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej wszczyna się na podstawie wniosku. Świadczenia z pomocy społecznej są to świadczenia pieniężne i świadczenie niepieniężne.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy jest jednym ze świadczeń pieniężnych przyznawanych z pomocy społecznej które przysługuje po spełnieniu jednego z wymienionych powodów zawartych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, którymi w szczególności jest zmaganie się z długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością bezrobociem, możliwością utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego lub innych okoliczności uzasadniających udzielenia takiej właśnie formy pomocy.

Jeżeli w rodzinie występuje jedna z podanych wyżej okoliczności , a także dochód w tej rodzinie nie przekracza 528 zł netto na osobę a w przypadku osoby samotnie gospodarującej  i 701 zł netto na osobę to osoba ta ma prawo do ubiegania się o świadczenie w postaci zasiłku okresowego. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek ustala Ośrodek pomocy Społecznej po zbadaniu okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy przysługuje i jest przyznawany  ubiegającym się osobom przede wszystkim w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych, w szczególności na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia , opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku  drobnych remontów i napraw w mieszkaniu oraz pokrycia kosztów pogrzebu. 

Osoba lub rodzina, która samodzielnie nie może zapewnić sobie wyżej wymienionych potrzeb a  u których dochód nie przekracza w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701 zł netto, a w rodzinie na osobę 528 zł netto jest uprawniona do ubiegania się o udzielenie pomocy w formie zasiłku celowego

Zasiłek celowy może zostać również przyznany osobie albo rodzinie , które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, może on zostać przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi

Istnieje również możliwość aby w uzasadnionych i podpartych dokumentacją przypadkach osobie albo rodzinie gdzie występuję  sytuacja przekroczenia dochodu został przyznany specjalny zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

W przypadku przyznawania świadczeń zawsze brane są pod uwagę uprawnienia , zasoby i możliwości strony oraz ograniczone możliwości finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Zasiłek stały

Zasiłek stały jest świadczeniem które jest przyznawane osobom na czas posiadanego przez nie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub na stałe u osób które są już w wieku poprodukcyjnym i są całkowicie niezdolne do pracy. Wiek poprodukcyjny w przypadku kobiet wynosi 60 lat natomiast w przypadku mężczyzn jest to wiek 65 lat. 

O świadczenie może zatem się ubiegać pełnoletnia osoba posiadająca umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności , lub osoby w wieku poprodukcyjnym , jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego  który w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł natomiast w dochód na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

A więc głównym przesłankami do ubiegania się o wyżej wymienione świadczenia jest:

  • posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
  • wiek (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat)
  • brak dochodu lub gdy jest on niższy od kryterium dochodowego, który w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł a u osoby w rodzinie 528 zł.