Przeciwdziałanie przemocy

Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym,
 • współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących
w indywidualnych przypadkach.

Pracownicy socjalni oraz funkcjonariusze Policji składają wizyty w miejscu zamieszkania, monitorują sytuację rodziny w zakresie bezpieczeństwa i ustania przemocy w rodzinie.

Praca grupy roboczej trwa do czasu ustania przemocy w rodzinie lub stwierdzenia braku zasadności podejmowania dalszych działań w danej rodzinie.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego określony został zarządzeniem Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 05.06.2019r.:

 1. Agnieszka Gwardiak – Przewodnicząca
 2. Lidia Runo – Zastępca Przewodniczącej
 3. Andrzej Damięcki – przedstawiciel KPP
 4. Łukasz Grabowski – przedstawiciel KPP
 5. Adam Sadowski – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej
 6. Małgorzata Leszczyńska – przedstawiciel SPZZOZ
 7. Piotr Skowroński – przedstawiciel Sądu Rejonowego
 8. Beata Brzostek – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1
 9. Katarzyna Brzostek – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1
 10. Dorota Brzostek – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 2
 11. Elżbieta Stefania Mariańska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 3
 12. Piotr Siwek – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 4
 13. Małgorzata Mazurek – przedstawiciel Starostwa Powiatowego
 14. Janusz Hoffman – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 15. Dorota Pasztaleniec – przedstawiciel MKRPA
 16. Barbara Szrejber – przedstawiciel MOPS

Poradnia telefoniczna Niebieskiej Linii – 22 668 70 00

Placówki w województwie mazowieckim świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie znajdują się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.