Przeciwdziałanie uzależnieniom

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z zm.) wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

 • Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży oraz zasad ich usytuowania,
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 • Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podejmowania przez nich leczenia.
 • Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynikających z gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną od alkoholu  może złożyć każdy – członek rodziny, sąsiad, instytucja.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeprowadzają rozmowę  z osobą zgłoszoną. Pierwsza rozmowa ma charakter motywacyjny do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego oraz uświadomienia konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu.

Jeżeli wszystkie źródła potwierdzają występowanie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kierowana jest do Poradni Leczenia Uzależnień na przeprowadzenie badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych. Kolejnym krokiem jest skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Skład osobowy MKRPA został określny Zarządzeniem Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 25.11.2015r.:

 1. Piotr Skowroński – Przewodniczący
 2. Dorota Pasztaleniec – Zastępca Przewodniczącego
 3. Lidia Runo – Członek
 4. Barbara Jaroszkiewicz – Członek
 5. Janusz Hoffman – Członek
 6. Renata Hartman – Członek