Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.