Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że od dnia 1 listopada 2018r. przystępuje do realizacji projektu konkursowego RPMA 09.02.01-14-a684/18-00 ,,ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych i starszych w wieku poprodukcyjnym oraz osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego w mieście Ostrów Mazowiecka i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 • osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • osób z niepełnosprawnością,
 • osób niesamodzielnych,
 • osób starszych w wieku poprodukcyjnym,
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W ramach projektu realizowane będą:

 • działania na rzecz dostępu do usług społecznych,
 • usługi asystenckie,
 • wsparcie w postaci usług opiekuńczych i/lub teleopieki,
 • poradnictwo psychologiczne i rehabilitacyjne,
 • wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych poprzez szkolenia edukacyjne, zajęcia w ramach grup wsparcia oraz poradnictwo psychologiczne

Koordynator projektu: Barbara Szrejber. Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, tel. 29 745 32 41.

Partner projektu: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Widnichowska 21/1, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie powinny zgłosić się do pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej osobiście lub telefonicznie.

Okres rekrutacji: 01.11.2018 r. – 30.11.2018 r.
Okres realizacji projektu: 01.11.2018 r. – 31.10.2020 r.


ZARZĄDZENIE NR 17/2018 KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie:

przedłużenia rekrutacji do udziału w Projekcie „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

Na podstawie art. 3 § 2 pkt. 9 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 3/2013 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17 maja 2013r. z zm. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej, oraz w związku z Uchwałą Nr LV/376/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2018-2020 projektu konkursowego w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz pełnomocnictwa Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr OP-O.0052.109.2018 z dnia 07 września 2018 roku dla Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej do reprezentowania Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie czynności związanych z realizacją projektu
zarządzam co następuje:

§1. Wydłuża się nabór zgłoszeń do udziału w projekcie „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” do chwili osiągnięcia wskaźnika, w którym co najmniej 50% uczestników Projektu stanowić będą osoby niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi.

§2. Do chwili osiągnięcia wskaźnika, w którym co najmniej 50% uczestników Projektu stanowić będą osoby niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi, osoby zgłaszające się do Projektu, które przedstawią dodatkowe dokumenty tj.: kopię orzeczenia o niepełnosprawności jednoznacznie wskazującą niepełnosprawność wynikająca z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego lub zaświadczenie/orzeczenie wystawione przez lekarza/psychologa poświadczające status osoby z zaburzeniami psychicznymi, po spełnieniu kryteriów podstawowych- obowiązkowych, będą kwalifikowane do Projektu priorytetowo.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego