Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze  stanowią istotną formę wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi. Świadczone są dla mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka w miejscu zamieszkania.  Wymiar i zakres usług dostosowany jest do indywidualnie określanych potrzeb, stosownie jednak do możliwości Ośrodka.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu m.in. pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

Zakres specjalistycznych usług obejmuje przede wszystkim:

a) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

  1.  kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
  2.  interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
  3.  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  4.  wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
  5.  pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi.

b) Pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,

c) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

d) Pomoc mieszkaniową.

e) Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są bezpłatne dla osób, których dochód nie przekracza 100%  ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej -701 zł.

Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi, warunki i tryb oraz pobieranie opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienie z opłat, określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Świadczenie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej a realizowane na podstawie decyzji administracyjnej.