Specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek ten przyznawany jest w wysokości 620zł miesięcznie na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy można składać:

 • od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną;
 • od 1 sierpnia 2019r. tradycyjnie (w formie papierowej).

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

Osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682)),

a także małżonkom, jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub 
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
 • w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
  • pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w prociesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Zasiłek przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764zł netto.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę: 
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 
  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 
 4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; 
 5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Akty prawne:

 1. Ustawa z dn. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych