Stypendia

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia. W przypadku uczniów  na okres nie dłuższy niż od września do czerwca roku następnego z wyłączeniem słuchaczy np. kolegiów językowych  (październik- czerwiec.) Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Podstawowym warunkiem ubiegania się o stypendium jest kryterium dochodowe – dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku .W rodzinie gdzie występują  zbyt niskie dochody na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe występują przesłanki do ubiegania się o stypendium 

Pomoc w postaci  stypendium szkolnego, przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów.

Aby uzyskać prawo do stypendium trzeba być uczniem który:

 • zamieszkują na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
 • rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole.
 • dochód na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600 zł

Formy udzielenia stypendium

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, do których zalicza się także zajęcia wyrównawcze wykraczające poza zajęcia realizowane w ramach planu a także w zajęciach edukacyjnych poza szkołą.
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym a w szczególności na zakup przyborów szkolnych, w tym podręczników i innych pomocy naukowych (np. encyklopedii i tp.) związanych z edukacją  ucznia.
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów  pracowników służb społecznych
 • świadczenia pieniężnego , jeżeli Burmistrz Miasta ze udzielenie pomocy w wyżej wymienionych    punktach nie jest celowe

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego

Podstawą prawną do przyznawania świadczenia jest:

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r (Dz. U.z 2019 r, poz.1507 z póżn. zm.)
 • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)

Od decyzji przyznających stypendium przysługuje  prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu który wydała decyzji