Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze należą do pozamaterialnych form pomocy społecznej. Realizowane są przez Ośrodek w ramach zadań obligatoryjnych gminy lub w ramach zadań zleconych przez administrację rządową.

Pomoc usługowa w formie świadczenia usług opiekuńczych przysługuje:

  • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona;
  • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych tj. sprzątanie, pranie, robienie zakupów, przygotowanie posiłku, pomoc w spożywaniu posiłku, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości  zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego:

  • dla osoby samotnej- 701 zł.
  • dla osoby w rodzinie  528 zł.

Usługi opiekuńcze realizowane są przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej.

Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Nr XII/135/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania.

Świadczenie w formie usług opiekuńczych przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej a realizowane na podstawie decyzji administracyjnej.