Wsparcie rodzin

Karta Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki (uczących się do 25 roku życia), Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica, który miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci niezbędne jest posiadanie numerów PESEL co najmniej trójki dzieci
 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy  złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona i dołączyć do niego oświadczenie do duplikatu oraz potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie duplikatu . Opłata za wydanie duplikatu karty wynosi 9,56 zł. Wpłaty można dokonać w kasie MOPS przy ul. Warchalskiego 3 lub przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przed dniem 1 stycznia 2018 r. (forma tradycyjna – plastikowa), nie ponosi opłaty za zamówienie dodatkowej elektronicznej formy karty (aplikacja na telefon), jeżeli złoży wniosek o przyznanie karty elektronicznej, przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Dla wniosków złożonych w 2018 roku w przypadku składania kolejnego wniosku dotyczącego zamówienie dodatkowej formy karty (tradycyjnej lub elektronicznej) opłata wynosi 9,21 zł. Wpłaty można dokonać w kasie MOPS przy ul. Warchalskiego 3 lub przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za zamówienie dodatkowej formy dla (imię i nazwisko osoby, dla której wnosimy o wydanie  karty).


Ostrowska Karta Rodzinka

19 grudnia 2018r. na sesji Rada Miasta podjęła uchwałę nr III/21/2018 o wprowadzeniu Programu “Ostrowska Karta Rodzinka”, który ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych, poprawę̨ warunków życia rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie możliwości rozwojowych i poprawę̨ warunków życiowych dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych zamieszkujących na terenie miasta Ostrów Mazowiecka.

Dotychczas obowiązująca uchwała NR XLIV/220/2013 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 18 września 2013 roku w sprawie podjęcia działań́ zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka została zmieniona ze względu na co najmniej kilka elementów w niej obowiązujących. Zgodnie z nową uchwałą nie ma potrzeby wyrabiania dodatkowego dokumentu uprawniającego do korzystania z ulg w niej przewidzianych. Dostosowała zakres podmiotowy uchwały do zapisów ustawy o Karcie Dużej Rodziny (np. jeśli chodzi o brak limitu wieku przypadku  dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności). 

Obowiązujące ulgi dla mieszkańców Miasta posiadających Kartę Dużej Rodziny:

 1. 50% zniżki w zakupie biletów wstępu na pływalnię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej,
 2. 50% zniżki w zakupie biletów wstępu na boisko-lodowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej (ul. Trębickiego) oraz za wypożyczenie łyżew,
 3. 50% zniżki na zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej,
 4. zakupu, dla osób dorosłych- członków rodzin wielodzietnych posiadających aktywną Kartę, biletów na seanse filmowe w kinie Ostrowia w Ostrowi Mazowieckiej w cenie indywidualnych biletów ulgowych,
 5. 50% zniżki na zakup biletów komunikacji miejskiej w Ostrowi Mazowieckiej,
 6. ulgi określane przez podmioty, które przystąpią do Programu na podstawie umowy zawartej z Miastem Ostrów Mazowiecka.

Asystent rodziny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.