Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 , a od 1 listopada 2019 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego będzie wynosić 215,84 .

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba wnioskująca złożyła wniosek o ustalenie:

  • niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz 
  • prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku; 
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
  • osobie, która ukończyła 75 lat 
  • osobie powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. 

Zasiłek nie przysługuje:

  • osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 
  • osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego; 
  • jeżeli członkom rodziny za granicą przysługuje świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby, na którą jest składany wniosek, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 16 ust. 5a ustawy). 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Akty prawne:

  1. Ustawa z dn. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych